ประวัติการเป็นวิทยากรอบรม

16. 02. 13
posted by: krusuea
Hits: 947

ที่ ระหว่างวัน เดือน ปี     รายการ / เรื่องหัวข้อ     สถานที่
1.    11 พ.ย. 53 วิทยากรสาธิต การอบรมมารยาทไทย โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี ใบประกาศ
2.    26 ม.ค. 55 วิทยากรฝึกอบรมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ศธ 0653.04/072
3.    20-22 ก.พ. 55 วิทยากรฝึกอบรมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง ใบประกาศ เลขที่ 48
4.   13 ก.ค. 56 วิทยากรการอบรม “กิจกรรมตัดต่อหนังสั้น” โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ใบประกาศ เลขที่ 17/56
5.   13 มิ.ย. 57 วิทยากรการอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ศุนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 62 จังหวัดสระบุรี พม 0318.62/304
6.   13 มิ.ย. 57 วิทยากรในการอบรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ปีการศึกษา 2557 สพม เขต 4 535/2557
7.   5 ก.ค. 57 วิทยากรการอบรม “โครงการเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อและการใช้งาน Tablet เบื้องต้น โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ใบประกาศ
8.   15 ธ.ค. 57 วิทยากรการอบรมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ โรงเรียนหนองจอกใหญ่ ศธ 04156.126/226
9.   22 ธ.ค. 57 วิทยากรการอบรมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ โรงเรียนหนองจอกใหญ่ ศธ 04156.126/236
10. 29 ธ.ค. 57 วิทยากรการอบรมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ โรงเรียนหนองจอกใหญ่ ศธ 04156.126/236
11. 5 ม.ค. 58 วิทยากรการอบรมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ โรงเรียนหนองจอกใหญ่ ศธ 04156.126/236
12. 19 ม.ค. 58 วิทยากรการอบรมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ โรงเรียนหนองจอกใหญ่ ศธ 04156.126/236
13. 16 มี.ค. 58 -19 มี.ค. 58 วิทยากรการอบรม “โครงการยุวชนตำรวจ สพฐ ในประเด็น การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานยุวชนตำรวจ สพฐ” ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพฐ ศธ 04277/ว53
14. 30 มิ.ย. 58 วิทยากรในการอบรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ปีการศึกษา 2558 สพม เขต 4 112/2558
15. 14 มิ.ย. 58 – 15 ส.ค. 58 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาซ่อมประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ศธ 0653/14/640
16. 12 พ.ย. 58 "โครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ" พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี สบ 0019/1699
17. 11 มี.ค. 59 การปรับปรุงและการพัฒนาการใช้เว็บไซต์ภายในองค์กร สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี สกจ.สบ 0208/0074
18. 27 มิ.ย. 59 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการซื้อสินค้าออนไลน์ เทศบาลตำบลหนองหมู ภาพถ่าย
19. 28 ส.ค. 59 "โครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ" มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ภาพถ่าย
20. 22 ธ.ค. 59 – 23 ธ.ค. 59 วิทยากรการฝึกอบรมโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2560 พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี สบ 0019/18782
21. 4 ม.ค. 2561 วิทยากรการฝึกอบรมโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2561 พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก นย 0019/169
22. 9 ม.ค. 2561 "โครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ" พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี สบ 0019/97
23. 10 ม.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบติการการทำสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี สบ 0019/98
24. 11 ม.ค. 61 "โครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ" พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก นย 0019/2
25. 22 ม.ค. 61ถึง 24 ม.ค. 61 วิทยากรการฝึกอบรมโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2561 พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี สบ 0019/325
26. 26 มิ.ย. 61 วิทยากร เทคโนโลยีการเกษตร และการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการเกษตร ณ อบต. บึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พช 0409/390
27. 27 มิ.ย. 61 วิทยากร การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พืช,สัตว์,ประมง) ณ ชุมชนตำบลบัวลอย 2 อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สบ 0390/ว.1752
28. 27 มิ.ย. 61 วิทยากร การทำปุ๋ยชีวภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร ณ ชุมชนตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี สบ 0709/490
29. 5 ก.ค. 61 วิทยากร การทำปุ๋ยชีวภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร ณ ชุมชนตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี สบ 0709/490
30. 11  ก.ค. 61 วิทยากร เทคโนโลยีการเกษตร และการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการเกษตร ณ อบต.ภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พช 0409/390
31. 14-15  ก.ค. 61 วิทยากรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร “เรียนรู้สู่ปัญญาประดิษฐ์” (รหัส 614182001) รุ่นที่ 1 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สคท. 11/2561
32. 21-22  ก.ค. 61 วิทยากรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Active Learning รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) (รหัส 612991066) รุ่นที่ 001 ณ โรงแรมเซาท์เทร์น ลันตารีสอร์ท  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดหระบี่
33. 28-29  ก.ค. 61 วิทยากรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร “การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Active Learning รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)” (รหัส 612991066) รุ่นที่ 002 ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
34. 28-30  ก.ค. 61 วิทยากร หลักสูตร “เรียนรู้สู่ปัญญาประดิษฐ์” (รหัส 614182001) รุ่นที่ 2 ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
35. 4-5  ส.ค. 61 วิทยากรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร “การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Active Learning รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)” (รหัส 612991066) รุ่นที่ 003 ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
36. 11-12  ส.ค. 61 วิทยากรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร “การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Active Learning รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)” (รหัส 612991066) รุ่นที่ 009 ณ โรงแรงลีการ์เด้นส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
37. 25-26 ส.ค. 61 วิทยากรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร “การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Active Learning รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)” (รหัส 612991066) รุ่นที่ 007 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค ถ.ปากนคร ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
38. 1-2 ก.ย. 61 วิทยากรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร “การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Active Learning รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)” (รหัส 612991066) รุ่นที่ 006 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
39. 8-9 ก.ย.61 วิทยากรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร “การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Active Learning รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)” (รหัส 612991066) รุ่นที่ 005 ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
40. 22-23 ก.ย. 61 วิทยากร
หลักสูตรการใช้โปรแกรม Logbook Teacher เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ของข้าราชการครูตามการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว.๒๑/๒๕๖๐) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
41. 24 ก.ย. 61 วิทยากร พลังงานทดแทนเพื่อ เสริมสร้างให้ผู้เรียนได้มีหลักการและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อีกทั้งให้ผู้เรียนมีการพัฒนาอย่างเต็ม ศักยภาพ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
42. 15-16 ตุลาคม 61 วิทยากร สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย จัด"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Logbook เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของข้าราชการครูตามการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว 21 ว 22/2560)"  ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์โฮเต็ล หาดใหญ่ จ.สงขลา (วก.61002005)
43. 18-19 ตุลาคม 61 วิทยากร สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย จัด"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Logbook เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของข้าราชการครูตามการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว 21 ว 22/2560)"  ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค 1204/79 ถ.ปากนคร ต.คลัง นครศรีธรรมราช (วก.61003005)
44. 21-22 ตุลาคม 61 วิทยากร สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย จัด"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Logbook เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของข้าราชการครูตามการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว 21 ว 22/2560)" ณ โรงแรมเดอะลีการ์เด้นส์ พลาซ่า โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (วก.61004005)


การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น