ประวัติการพัฒนาตนเอง

16. 02. 13
posted by: krusuea
Hits: 849

ประวัติการสัมมนา / ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน

ที่

วันเดือนปี

เรื่องการอบรม / สัมมนา /

ศึกษาดูงาน

หน่วยงาน

หลักฐาน

อ้างอิง

1

21 พ.ย. 2547

หลักสูตรผู้นำนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ใบประกาศ

2

26-28 ธ.ค. 49

การทำงานเป็นทีมเพื่อเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ภาพถ่าย

3

20  ธ.ค. 2550

สถาปัตยกรรม Core 2 Duo

อินเทล (ประเทศไทย)

ภาพถ่าย

4

18 ม.ค. 2551

ประสิทธิภาพที่เร็วกว่าบนสาย LINK

. อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ภาพถ่าย

5

20 ก.พ. 2551

การเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน  (กล้องวงจรปิด)

SGD Inter Trading CO.,LTD.

ภาพถ่าย

6

13 มิ.ย. 2551

Advantech Solution Day (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)

Advantech

ภาพถ่าย

7

9-10 ก.ค. 2551

การแก้ปัญหาและการป้องกัน virus

ActiveMedia

ภาพถ่าย

8

30   ส.ค.  2552

การอบรมสัมมนา การบรรยายธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ภาพถ่าย

9

18 ก.ย. 52

โครงการศึกษาดูงาน โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

เอกสารพร้อมภาพถ่าย

10

12  ธ.ค.  2552

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ภาพถ่าย

11

8  ก.พ. 2553

การอบรมสัมมนา จรรยาบรรณวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ใบประกาศ

12

28 ก.พ. – 6  มี.ค.2553

กิจกรรมการเข้าวัดพัฒนาจิต 6 คืน 7 วัน (วัดพรหมบุรี)

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

ใบประกาศ

13

20-21 เม.ย. 53

การอบรมการพัฒนาเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ภาพถ่าย

14

26-30 เม.ย. 53

การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2553 

มณฑลทหารบกที่ 13  จ.ลพบุรี

ใบประกาศ

15

29  เม.ย. 2553

หลักสูตรฐานสมรรถนะ

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

ใบประกาศ

16

6  พ.ค. 2553

ศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ภาพถ่าย

17

10  พ.ค. 2553

ปฐมนิเทศบุคลากร

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

ใบประกาศ

18

12 พ.ค. 2553

การอบรมวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

ใบประกาศ

19

1 ส.ค. 2553

รายงานการอบรมประกันคุณภาพ

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

ใบประกาศ

20

24-26 ส.ค.2553

โครงการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี

เอกสารประกาศ

21

19 ก.ย. 2553

การพัฒนาบุคลิกภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ภาพถ่าย

22

2-3 ต.ค. 2553

การฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี

ภาพถ่าย

23

10 ต.ค. 2553

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี

ภาพถ่าย

24

20 ก.ค. 2554

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกสู่กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย

คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี

เอกสาร /ภาพถ่าย

25

18 ส.ค.  2554

การสร้าง Blog

โรงเรียนสุธีวิทยา

ภาพถ่าย

26

10-14 กันยายน 2555

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดองค์ความรู้การถอดประกอบและการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ Computer แบบพกพา หรือ Tablet

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เอกสาร /ภาพถ่าย

27

11 – 15 มีนาคม 2556

ค่ายภาพยนตร์ “สอนน้องทำหนัง”

จังหวัดสระบุรี

เอกสาร

28

30-31 มี.ค. 56

การสร้างสื่อเรียนรู้ สู่แท็บเล็ต

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

เอกสาร

29

20-24 เม.ย. 56

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบแอนดรอย

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

เอกสาร

30

3-4 พ.ค. 56

สาระมุมมองพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

สหวิทยาเขตเบญจมิตร สระบุรี

ใบประกาศ

31

28-30 มิ.ย. 56

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

สหวิทยาเขตเบญจมิตร สระบุรี

ใบประกาศ

32

27-29 ก.ค. 56

โครงการนำร่องรูปแบบ EIS เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

โรงเรียนแก่งคอย

ภาพถ่าย

33

28 ส.ค. –

1 ก.ย. 56

การสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม พร้อมจัดการเรียนรู้คุณธรรมแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเครือข่าย “บวร/บรม” ในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ใบประกาศ

34

1-2 พ.ค. 57

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดสระบุรี

ใบประกาศ

35

27-30 ก.ค. 57

โครงการยุวชนตำรวจ สพฐ รุ่นที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสาร

ใบประกาศ

36

29-31 ส.ค. 57

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการดำเนินการสภานักเรียน

ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จังหวัดสระบุรี

เอกสาร

ใบประกาศ

37

14 มี.ค. 58

การจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

เอกสาร

ใบประกาศ

38

3-4 เม.ย. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการศึกษา

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ โปร่งก้อนเส้า อ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เอกสาร

ใบประกาศ

39

6-10 พ.ค. 58

การประยุกต์ใช้งาน Mikrotik Router

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดราชบุรี

เอกสาร

ใบประกาศ

40

27 มิ.ย. 58

อบรมบาทของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21

สหวิทยาเขตเบญจมิตร สระบุรี

เอกสาร

ใบประกาศ

41

22 ส.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

เอกสาร

ใบประกาศ

42

26 ก.ค. 60

อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และผ่านเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสาร

ใบประกาศ

43

6-10 ธ.ค. 60

เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

เอกสาร

ใบประกาศ

44

21-24 ธ.ค. 60

เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

เอกสาร

ใบประกาศ

45

26 ก.พ. 61 ถึง 1 มี.ค. 61

ช่างไฟฟ้าในอาคาร

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

เอกสาร

ใบประกาศ

46

12 – 15 มี.ค. 61

เทคนิคการติดตั้ง ไมโครติก เร้าเตอร์

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

เอกสาร

ใบประกาศ

47

19–22 มี.ค. 61

เทคนิคการติดตั้งโซล่าเซลล์ Rooftop ขั้น Advance

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

เอกสาร

ใบประกาศ

48

23-26 เม.ย.61

ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กและการพานิชย์

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

เอกสาร

ใบประกาศ

49

6-8 มิถุนายน 61

การออกแบบระบบควบคุมสมองกลฝังตัว (LabView + Mego)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา

เอกสาร

ใบประกาศ

50

13 พฤษจิกายน 61

Link Advenced Copper Solition (LAC) 01

Interlink Communication Public Company Limited

เอกสาร

ใบประกาศ


การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น