ประวัติการพัฒนาตนเอง

16. 02. 13
posted by: krusuea
Hits: 787

ประวัติการสัมมนา / ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน

ที่

วันเดือนปี

เรื่องการอบรม / สัมมนา /

ศึกษาดูงาน

หน่วยงาน

1

21 พ.ย. 2547

หลักสูตรผู้นำนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

2

26-28 ธ.ค. 49

การทำงานเป็นทีมเพื่อเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

3

20 ธ.ค. 2550

สถาปัตยกรรม Core 2 Duo

อินเทล (ประเทศไทย)

4

18 ม.ค. 2551

ประสิทธิภาพที่เร็วกว่าบนสาย LINK

. อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

5

20 ก.พ. 2551

การเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน (กล้องวงจรปิด)

SGD Inter Trading CO.,LTD.

6

13 มิ.ย. 2551

Advantech Solution Day (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)

Advantech

7

9-10 ก.ค. 2551

การแก้ปัญหาและการป้องกัน virus

ActiveMedia

8

30   ส.ค. 2552

การอบรมสัมมนา การบรรยายธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

9

18 ก.ย. 52

โครงการศึกษาดูงาน โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

10

12 ธ.ค.   2552

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

11

8 ก.พ. 2553

การอบรมสัมมนา จรรยาบรรณวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

12

28 ก.พ. – 6 มี.ค.2553

กิจกรรมการเข้าวัดพัฒนาจิต 6 คืน 7 วัน (วัดพรหมบุรี)

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

13

20-21 เม.ย. 53

การอบรมการพัฒนาเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

14

26-30 เม.ย. 53

การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2553

มณฑลทหารบกที่ 13 จ.ลพบุรี

15

29 เม.ย. 2553

หลักสูตรฐานสมรรถนะ

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

16

6 พ.ค. 2553

ศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

17

10 พ.ค. 2553

ปฐมนิเทศบุคลากร

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

18

12 พ.ค. 2553

การอบรมวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

19

1 ส.ค. 2553

รายงานการอบรมประกันคุณภาพ

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

20

24-26 ส.ค.2553

โครงการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี

21

19 ก.ย. 2553

การพัฒนาบุคลิกภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

22

2-3 ต.ค. 2553

การฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี

23

10 ต.ค. 2553

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี

24

20 ก.ค. 2554

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกสู่กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย

คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี

25

18 ส.ค. 2554

การสร้าง Blog

โรงเรียนสุธีวิทยา

26

10-14 กันยายน 2555

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดองค์ความรู้การถอดประกอบและการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ Computer แบบพกพา หรือ Tablet

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

27

11 – 15 มีนาคม 2556

ค่ายภาพยนตร์ “สอนน้องทำหนัง”

จังหวัดสระบุรี

28

30-31 มี.ค. 56

การสร้างสื่อเรียนรู้ สู่แท็บเล็ต

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

29

20-24 เม.ย. 56

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบแอนดรอย

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

30

3-4 พ.ค. 56

สาระมุมมองพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

สหวิทยาเขตเบญจมิตร สระบุรี

31

28-30 มิ.ย. 56

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

สหวิทยาเขตเบญจมิตร สระบุรี

32

27-29 ก.ค. 56

โครงการนำร่องรูปแบบ EIS เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

โรงเรียนแก่งคอย

33

28 ส.ค. –

1 ก.ย. 56

การสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม พร้อมจัดการเรียนรู้คุณธรรมแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเครือข่าย “บวร/บรม” ในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

34

1-2 พ.ค. 57

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดสระบุรี

35

27-30 ก.ค. 57

โครงการยุวชนตำรวจ สพฐ รุ่นที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

36

29-31 ส.ค. 57

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการดำเนินการสภานักเรียน

ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จังหวัดสระบุรี

37

14 มี.ค. 58

การจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

38

3-4 เม.ย. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการศึกษา

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ โปร่งก้อนเส้า อ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี

39

6-10 พ.ค. 58

การประยุกต์ใช้งาน Mikrotik Router

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดราชบุรี

40

27 มิ.ย. 58

อบรมบาทของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21

สหวิทยาเขตเบญจมิตร สระบุรี

41

22 ส.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

42

26 ก.ค. 60

อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และผ่านเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

43

6-10 ธ.ค. 60

เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

44

21-24 ธ.ค. 60

เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

45

26 ก.พ. 61 ถึง 1 มี.ค. 61

ช่างไฟฟ้าในอาคาร

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

46

12 – 15 มี.ค. 61

เทคนิคการติดตั้ง ไมโครติก เร้าเตอร์

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

47

19–22 มี.ค. 61

เทคนิคการติดตั้งโซล่าเซลล์ Rooftop ขั้น Advance

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

48

23-26 เม.ย.61

ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กและการพานิชย์

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร


การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น