ประวัติการพัฒนาตนเอง

16. 02. 13
posted by: krusuea
Hits: 492
ที่ วันเดือนปี

เรื่องการอบรม / สัมมนา /

ศึกษาดูงาน

หน่วยงาน
1 21 พ.ย. 2547 หลักสูตรผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
2 26-28 ธ.ค. 49 การทำงานเป็นทีมเพื่อเป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
3 20 ธ.ค. 2550 สถาปัตยกรรม Core 2 Duo อินเทล (ประเทศไทย)
4 18 ม.ค. 2551 ประสิทธิภาพที่เร็วกว่าบนสาย LINK . อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
5 20 ก.พ. 2551 การเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน (กล้องวงจรปิด) SGD Inter Trading CO.,LTD.

6

 

13 มิ.ย. 2551

Advantech Solution Day (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) Advantech
7 9-10 ก.ค. 2551 การแก้ปัญหาและการป้องกัน virus ActiveMedia
8 30   ส.ค. 2552 การอบรมสัมมนา การบรรยายธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

9

 

18 ก.ย. 52

โครงการศึกษาดูงาน โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
10 12 ธ.ค.   2552 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
11 8 ก.พ. 2553 การอบรมสัมมนา จรรยาบรรณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
12 28 ก.พ. – 6 มี.ค. 53 กิจกรรมการเข้าวัดพัฒนาจิต 6 คืน 7 วัน (วัดพรหมบุรี) โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี
13 20-21 เม.ย. 53 การอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

14

 

26-30 เม.ย. 53

การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2553 มณฑลทหารบกที่ 13 จ.ลพบุรี
15 29 เม.ย. 2553 หลักสูตรฐานสมรรถนะ โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี
16 6 พ.ค. 2553 ศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
17 6 พ.ค. 2553 ศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
18 10 พ.ค. 2553 ปฐมนิเทศบุคลากร โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี
17 12 พ.ค. 2553 การอบรมวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี
18 1 ส.ค. 2553 รายงานการอบรมประกันคุณภาพ โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

19

 

24-26 ส.ค.2553

โครงการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี
20 19 ก.ย. 2553 การพัฒนาบุคลิกภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
21 2-3 ต.ค. 2553 การฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี
22 10 ต.ค. 2553 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี

23

 

20 ก.ค. 2554

 

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกสู่กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี
24 18 ส.ค. 2554 การสร้าง Blog โรงเรียนสุธีวิทยา

25

 

 

10-14 ก.ย. 2555

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดองค์ความรู้การถอดประกอบและการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ Computer แบบพกพา หรือ Tablet สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
26 11 – 15 มี.ค. 2556 ค่ายภาพยนตร์ “สอนน้องทำหนัง” จังหวัดสระบุรี
27 30-31 มี.ค. 56 การสร้างสื่อเรียนรู้ สู่แท็บเล็ต โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
28 20-24 เม.ย. 56 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบแอนดรอย โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

29

 

3-4 พ.ค. 56

สาระมุมมองพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตเบญจมิตร สระบุรี

30

 

28-30 มิ.ย. 56

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตเบญจมิตร สระบุรี
31 27-29 ก.ค. 56 โครงการนำร่องรูปแบบ EIS โรงเรียนแก่งคอย

32

 

 

28 ส.ค. – 1 ก.ย. 56

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม พร้อมจัดการเรียนรู้คุณธรรมแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเครือข่าย “บวร/บรม” ในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

33

 

1-2 พ.ค. 57

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดสระบุรี
34 27-30 ก.ค. 57 โครงการยุวชนตำรวจ สพฐ รุ่นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
35

29-31 ส.ค. 57

 

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการดำเนินการสภานักเรียน

ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จังหวัดสระบุรี


การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น