16. 02. 13
posted by: krusuea
Hits: 564

วันเดือนปี

เรื่องการอบรม / สัมมนา /

ศึกษาดูงาน

หน่วยงาน

21 พ.ย. 2547

หลักสูตรผู้นำนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

26-28 ธ.ค. 49

การทำงานเป็นทีมเพื่อเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

20  ธ.ค. 2550

สถาปัตยกรรม Core 2 Duo

อินเทล (ประเทศไทย)

18 ม.ค. 2551

ประสิทธิภาพที่เร็วกว่าบนสาย LINK

บ. อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

20 ก.พ. 2551

การเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน  (กล้องวงจรปิด)

SGD Inter Trading CO.,LTD.

13 มิ.ย. 2551

Advantech Solution Day (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)

Advantech

9-10 ก.ค. 2551

การแก้ปัญหาและการป้องกัน virus

ActiveMedia

30   ส.ค.  2552

การอบรมสัมมนา การบรรยายธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

18 ก.ย. 52

โครงการศึกษาดูงาน โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

12  ธ.ค.  2552

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

8  ก.พ. 2553

การอบรมสัมมนา จรรยาบรรณวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

28 ก.พ. – 6  มี.ค.2553

กิจกรรมการเข้าวัดพัฒนาจิต 6 คืน 7 วัน (วัดพรหมบุรี)

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

20-21 เม.ย. 53

การอบรมการพัฒนาเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

26-30 เม.ย. 53

การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2553 

มณฑลทหารบกที่ 13  จ.ลพบุรี

29  เม.ย. 2553

หลักสูตรฐานสมรรถนะ

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

6  พ.ค. 2553

ศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

10  พ.ค. 2553

ปฐมนิเทศบุคลากร

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

12 พ.ค. 2553

การอบรมวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

1 ส.ค. 2553

รายงานการอบรมประกันคุณภาพ

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

24-26 ส.ค.2553

โครงการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี

19 ก.ย. 2553

การพัฒนาบุคลิกภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

2-3 ต.ค. 2553

การฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี

10 ต.ค. 2553

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี

20 ก.ค. 2554

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกสู่กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย

คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี

18 ส.ค.  2554

การสร้าง Blog

โรงเรียนสุธีวิทยา

10-14 กันยายน 2555

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดองค์ความรู้การถอดประกอบและการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ Computer แบบพกพา หรือ Tablet

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

11 – 15 มีนาคม 2556

ค่ายภาพยนตร์ “สอนน้องทำหนัง”

จังหวัดสระบุรี

30-31 มี.ค. 56

การสร้างสื่อเรียนรู้ สู่แท็บเล็ต

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

20-24 เม.ย. 56

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบแอนดรอย

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

3-4 พ.ค. 56

สาระมุมมองพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

สหวิทยาเขตเบญจมิตร สระบุรี

28-30 มิ.ย. 56

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

สหวิทยาเขตเบญจมิตร สระบุรี

27-29 ก.ค. 56

โครงการนำร่องรูปแบบ EIS เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

โรงเรียนแก่งคอย

28 ส.ค. –

1 ก.ย. 56

การสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม พร้อมจัดการเรียนรู้คุณธรรมแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเครือข่าย “บวร/บรม” ในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1-2 พ.ค. 57

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดสระบุรี

27-30 ก.ค. 57

โครงการยุวชนตำรวจ สพฐ รุ่นที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

29-31 ส.ค. 57

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการดำเนินการสภานักเรียน

ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จังหวัดสระบุรี

14 มี.ค. 58

การจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

3-4 เม.ย. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการศึกษา

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ โปร่งก้อนเส้า อ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี

6-10 พ.ค. 58

การประยุกต์ใช้งาน Mikrotik Router

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดราชบุรี

27 มิ.ย. 58

อบรมบาทของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21

สหวิทยาเขตเบญจมิตร สระบุรี

22 ส.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต4

26 ก.ค. 60

อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และผ่านเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6-10 ธ.ค. 60

เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

21-24 ธ.ค. 60

เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

16. 02. 13
posted by: krusuea
Hits: 649

การให้ความรู้ในการเป็นวิทยากรฝึกอบรม

-วิทยากรฝึกอบรมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ (ศธ 0653.04/072)
-วิทยากรฝึกอบรมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ (48)
-วิทยากรการอบรม “กิจกรรมตัดต่อหนังสั้น” (17/56)
-วิทยากรการอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อ
-วิทยากรการอบรม "สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ" (พม 0318.62/304)
-วิทยากรการอบรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ปีการศึกษา 2557 (535/2557)
-วิทยากรการอบรม “โครงการเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อและการ ใช้งาน Tablet เบื้องต้น
-วิทยากรการอบรม "การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์" (ศธ 04156.126/226)
-วิทยากรการอบรม "การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์" (ศธ 04156.126/232)
-วิทยากรการอบรม “โครงการยุวชนตำรวจ สพฐ ในประเด็น การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานยุวชนตำรวจ สพฐ” ศธ 04277/ว53
-วิทยากรการอบรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ปีการศึกษา 2558 (112/2558)
-วิทยากรการอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นวิชา ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ (ศธ 0653.14/640)
-วิทยากรการอบรม "โครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ" สบ 0019/16099
-วิทยากรการอบรม "การปรับปรุงและพัฒนาการใช้เว็บไซต์ภายในองค์กร" สกจ.สบ 0208/0074
-วิทยากรการอบรม "คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการซื้อสินค้าออนไลน์" ณ ศุนย์ไอซีที ชุมชน ตำบลวิหารแดง สระบุรี
-วิทยากรการอบรม "โครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ " ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
-วิทยากรการอบรม “โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2560” สบ 0019/18782
-วิทยากรการอบรม “โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2561” นครนายก (นย  )
-วิทยากรการอบรม "โครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ" สบ 0019/97
-วิทยากรการอบรม "ประชุมเชิงปฏิบติการการทำสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด" สบ 0019/98
-วิทยากรการอบรม "โครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ" นครนายก 0019/2
-วิทยากรการอบรม “โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2561” สระบุรี (สบ 0019/325  )

16. 01. 31
posted by: krusuea
Hits: 1137

ประวัติการศึกษา

- ประถมศึกษา โรงเรียนวัดขุนจันทร์
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนผู้ใหญ่วัดสิงห์
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ประสบการณ์ทำงานด้านการสอน

พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน ครู หมวดการงานและเทคโนโลยี 2 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
พ.ศ. 2554-2555     ครู สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง
พ.ศ. 2554-2554     ครู หมวดวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา โรงเรียนสุธีวิทยา
พ.ศ. 2553-2554     ครู สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี (ABAT)
พ.ศ. 2552-2553     ครู สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

ประวัติการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

1. ผู้ให้การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลพบุรี เลขที่ มฝร-1-7-24-0421-53
2. ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี เลขที่ 4184

16. 02. 13
posted by: krusuea
Hits: 537

มีเพียงสิ่งเดียวในชีวิตที่จะสามารถพิชิตได้โดย
ไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายคือความล้มเหลว
The only thing in life achieved without effort is failure.

คติในการทำงาน
เพราะแสงหามิใช่รอคอย
เพราะเชียวชาญมิใช่เพราะโอกาส
เพราะสามารถมิใช่โชคช่วย
ดังนั้นแล้ว ฟ้าลิขิตหรือจะมาสู้มานะตน


การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น