16. 02. 13
posted by: krusuea
Hits: 848

ประวัติการสัมมนา / ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน

ที่

วันเดือนปี

เรื่องการอบรม / สัมมนา /

ศึกษาดูงาน

หน่วยงาน

หลักฐาน

อ้างอิง

1

21 พ.ย. 2547

หลักสูตรผู้นำนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ใบประกาศ

2

26-28 ธ.ค. 49

การทำงานเป็นทีมเพื่อเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ภาพถ่าย

3

20  ธ.ค. 2550

สถาปัตยกรรม Core 2 Duo

อินเทล (ประเทศไทย)

ภาพถ่าย

4

18 ม.ค. 2551

ประสิทธิภาพที่เร็วกว่าบนสาย LINK

. อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ภาพถ่าย

5

20 ก.พ. 2551

การเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน  (กล้องวงจรปิด)

SGD Inter Trading CO.,LTD.

ภาพถ่าย

6

13 มิ.ย. 2551

Advantech Solution Day (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)

Advantech

ภาพถ่าย

7

9-10 ก.ค. 2551

การแก้ปัญหาและการป้องกัน virus

ActiveMedia

ภาพถ่าย

8

30   ส.ค.  2552

การอบรมสัมมนา การบรรยายธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ภาพถ่าย

9

18 ก.ย. 52

โครงการศึกษาดูงาน โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

เอกสารพร้อมภาพถ่าย

10

12  ธ.ค.  2552

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ภาพถ่าย

11

8  ก.พ. 2553

การอบรมสัมมนา จรรยาบรรณวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ใบประกาศ

12

28 ก.พ. – 6  มี.ค.2553

กิจกรรมการเข้าวัดพัฒนาจิต 6 คืน 7 วัน (วัดพรหมบุรี)

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

ใบประกาศ

13

20-21 เม.ย. 53

การอบรมการพัฒนาเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ภาพถ่าย

14

26-30 เม.ย. 53

การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2553 

มณฑลทหารบกที่ 13  จ.ลพบุรี

ใบประกาศ

15

29  เม.ย. 2553

หลักสูตรฐานสมรรถนะ

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

ใบประกาศ

16

6  พ.ค. 2553

ศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ภาพถ่าย

17

10  พ.ค. 2553

ปฐมนิเทศบุคลากร

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

ใบประกาศ

18

12 พ.ค. 2553

การอบรมวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

ใบประกาศ

19

1 ส.ค. 2553

รายงานการอบรมประกันคุณภาพ

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

ใบประกาศ

20

24-26 ส.ค.2553

โครงการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี

เอกสารประกาศ

21

19 ก.ย. 2553

การพัฒนาบุคลิกภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ภาพถ่าย

22

2-3 ต.ค. 2553

การฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี

ภาพถ่าย

23

10 ต.ค. 2553

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี

ภาพถ่าย

24

20 ก.ค. 2554

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกสู่กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย

คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี

เอกสาร /ภาพถ่าย

25

18 ส.ค.  2554

การสร้าง Blog

โรงเรียนสุธีวิทยา

ภาพถ่าย

26

10-14 กันยายน 2555

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดองค์ความรู้การถอดประกอบและการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ Computer แบบพกพา หรือ Tablet

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เอกสาร /ภาพถ่าย

27

11 – 15 มีนาคม 2556

ค่ายภาพยนตร์ “สอนน้องทำหนัง”

จังหวัดสระบุรี

เอกสาร

28

30-31 มี.ค. 56

การสร้างสื่อเรียนรู้ สู่แท็บเล็ต

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

เอกสาร

29

20-24 เม.ย. 56

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบแอนดรอย

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

เอกสาร

30

3-4 พ.ค. 56

สาระมุมมองพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

สหวิทยาเขตเบญจมิตร สระบุรี

ใบประกาศ

31

28-30 มิ.ย. 56

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

สหวิทยาเขตเบญจมิตร สระบุรี

ใบประกาศ

32

27-29 ก.ค. 56

โครงการนำร่องรูปแบบ EIS เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

โรงเรียนแก่งคอย

ภาพถ่าย

33

28 ส.ค. –

1 ก.ย. 56

การสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม พร้อมจัดการเรียนรู้คุณธรรมแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเครือข่าย “บวร/บรม” ในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ใบประกาศ

34

1-2 พ.ค. 57

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดสระบุรี

ใบประกาศ

35

27-30 ก.ค. 57

โครงการยุวชนตำรวจ สพฐ รุ่นที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสาร

ใบประกาศ

36

29-31 ส.ค. 57

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการดำเนินการสภานักเรียน

ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จังหวัดสระบุรี

เอกสาร

ใบประกาศ

37

14 มี.ค. 58

การจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

เอกสาร

ใบประกาศ

38

3-4 เม.ย. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการศึกษา

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ โปร่งก้อนเส้า อ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เอกสาร

ใบประกาศ

39

6-10 พ.ค. 58

การประยุกต์ใช้งาน Mikrotik Router

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดราชบุรี

เอกสาร

ใบประกาศ

40

27 มิ.ย. 58

อบรมบาทของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21

สหวิทยาเขตเบญจมิตร สระบุรี

เอกสาร

ใบประกาศ

41

22 ส.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

เอกสาร

ใบประกาศ

42

26 ก.ค. 60

อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และผ่านเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสาร

ใบประกาศ

43

6-10 ธ.ค. 60

เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

เอกสาร

ใบประกาศ

44

21-24 ธ.ค. 60

เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

เอกสาร

ใบประกาศ

45

26 ก.พ. 61 ถึง 1 มี.ค. 61

ช่างไฟฟ้าในอาคาร

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

เอกสาร

ใบประกาศ

46

12 – 15 มี.ค. 61

เทคนิคการติดตั้ง ไมโครติก เร้าเตอร์

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

เอกสาร

ใบประกาศ

47

19–22 มี.ค. 61

เทคนิคการติดตั้งโซล่าเซลล์ Rooftop ขั้น Advance

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

เอกสาร

ใบประกาศ

48

23-26 เม.ย.61

ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กและการพานิชย์

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

เอกสาร

ใบประกาศ

49

6-8 มิถุนายน 61

การออกแบบระบบควบคุมสมองกลฝังตัว (LabView + Mego)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา

เอกสาร

ใบประกาศ

50

13 พฤษจิกายน 61

Link Advenced Copper Solition (LAC) 01

Interlink Communication Public Company Limited

เอกสาร

ใบประกาศ

16. 02. 13
posted by: krusuea
Hits: 947

ที่ ระหว่างวัน เดือน ปี     รายการ / เรื่องหัวข้อ     สถานที่
1.    11 พ.ย. 53 วิทยากรสาธิต การอบรมมารยาทไทย โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี ใบประกาศ
2.    26 ม.ค. 55 วิทยากรฝึกอบรมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ศธ 0653.04/072
3.    20-22 ก.พ. 55 วิทยากรฝึกอบรมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง ใบประกาศ เลขที่ 48
4.   13 ก.ค. 56 วิทยากรการอบรม “กิจกรรมตัดต่อหนังสั้น” โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ใบประกาศ เลขที่ 17/56
5.   13 มิ.ย. 57 วิทยากรการอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ศุนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 62 จังหวัดสระบุรี พม 0318.62/304
6.   13 มิ.ย. 57 วิทยากรในการอบรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ปีการศึกษา 2557 สพม เขต 4 535/2557
7.   5 ก.ค. 57 วิทยากรการอบรม “โครงการเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อและการใช้งาน Tablet เบื้องต้น โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ใบประกาศ
8.   15 ธ.ค. 57 วิทยากรการอบรมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ โรงเรียนหนองจอกใหญ่ ศธ 04156.126/226
9.   22 ธ.ค. 57 วิทยากรการอบรมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ โรงเรียนหนองจอกใหญ่ ศธ 04156.126/236
10. 29 ธ.ค. 57 วิทยากรการอบรมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ โรงเรียนหนองจอกใหญ่ ศธ 04156.126/236
11. 5 ม.ค. 58 วิทยากรการอบรมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ โรงเรียนหนองจอกใหญ่ ศธ 04156.126/236
12. 19 ม.ค. 58 วิทยากรการอบรมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ โรงเรียนหนองจอกใหญ่ ศธ 04156.126/236
13. 16 มี.ค. 58 -19 มี.ค. 58 วิทยากรการอบรม “โครงการยุวชนตำรวจ สพฐ ในประเด็น การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานยุวชนตำรวจ สพฐ” ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพฐ ศธ 04277/ว53
14. 30 มิ.ย. 58 วิทยากรในการอบรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ปีการศึกษา 2558 สพม เขต 4 112/2558
15. 14 มิ.ย. 58 – 15 ส.ค. 58 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาซ่อมประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ศธ 0653/14/640
16. 12 พ.ย. 58 "โครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ" พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี สบ 0019/1699
17. 11 มี.ค. 59 การปรับปรุงและการพัฒนาการใช้เว็บไซต์ภายในองค์กร สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี สกจ.สบ 0208/0074
18. 27 มิ.ย. 59 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการซื้อสินค้าออนไลน์ เทศบาลตำบลหนองหมู ภาพถ่าย
19. 28 ส.ค. 59 "โครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ" มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ภาพถ่าย
20. 22 ธ.ค. 59 – 23 ธ.ค. 59 วิทยากรการฝึกอบรมโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2560 พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี สบ 0019/18782
21. 4 ม.ค. 2561 วิทยากรการฝึกอบรมโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2561 พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก นย 0019/169
22. 9 ม.ค. 2561 "โครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ" พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี สบ 0019/97
23. 10 ม.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบติการการทำสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี สบ 0019/98
24. 11 ม.ค. 61 "โครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ" พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก นย 0019/2
25. 22 ม.ค. 61ถึง 24 ม.ค. 61 วิทยากรการฝึกอบรมโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2561 พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี สบ 0019/325
26. 26 มิ.ย. 61 วิทยากร เทคโนโลยีการเกษตร และการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการเกษตร ณ อบต. บึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พช 0409/390
27. 27 มิ.ย. 61 วิทยากร การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พืช,สัตว์,ประมง) ณ ชุมชนตำบลบัวลอย 2 อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สบ 0390/ว.1752
28. 27 มิ.ย. 61 วิทยากร การทำปุ๋ยชีวภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร ณ ชุมชนตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี สบ 0709/490
29. 5 ก.ค. 61 วิทยากร การทำปุ๋ยชีวภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร ณ ชุมชนตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี สบ 0709/490
30. 11  ก.ค. 61 วิทยากร เทคโนโลยีการเกษตร และการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการเกษตร ณ อบต.ภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พช 0409/390
31. 14-15  ก.ค. 61 วิทยากรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร “เรียนรู้สู่ปัญญาประดิษฐ์” (รหัส 614182001) รุ่นที่ 1 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สคท. 11/2561
32. 21-22  ก.ค. 61 วิทยากรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Active Learning รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) (รหัส 612991066) รุ่นที่ 001 ณ โรงแรมเซาท์เทร์น ลันตารีสอร์ท  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดหระบี่
33. 28-29  ก.ค. 61 วิทยากรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร “การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Active Learning รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)” (รหัส 612991066) รุ่นที่ 002 ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
34. 28-30  ก.ค. 61 วิทยากร หลักสูตร “เรียนรู้สู่ปัญญาประดิษฐ์” (รหัส 614182001) รุ่นที่ 2 ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
35. 4-5  ส.ค. 61 วิทยากรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร “การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Active Learning รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)” (รหัส 612991066) รุ่นที่ 003 ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
36. 11-12  ส.ค. 61 วิทยากรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร “การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Active Learning รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)” (รหัส 612991066) รุ่นที่ 009 ณ โรงแรงลีการ์เด้นส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
37. 25-26 ส.ค. 61 วิทยากรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร “การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Active Learning รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)” (รหัส 612991066) รุ่นที่ 007 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค ถ.ปากนคร ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
38. 1-2 ก.ย. 61 วิทยากรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร “การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Active Learning รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)” (รหัส 612991066) รุ่นที่ 006 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
39. 8-9 ก.ย.61 วิทยากรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร “การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Active Learning รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)” (รหัส 612991066) รุ่นที่ 005 ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
40. 22-23 ก.ย. 61 วิทยากร
หลักสูตรการใช้โปรแกรม Logbook Teacher เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ของข้าราชการครูตามการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว.๒๑/๒๕๖๐) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
41. 24 ก.ย. 61 วิทยากร พลังงานทดแทนเพื่อ เสริมสร้างให้ผู้เรียนได้มีหลักการและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อีกทั้งให้ผู้เรียนมีการพัฒนาอย่างเต็ม ศักยภาพ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
42. 15-16 ตุลาคม 61 วิทยากร สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย จัด"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Logbook เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของข้าราชการครูตามการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว 21 ว 22/2560)"  ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์โฮเต็ล หาดใหญ่ จ.สงขลา (วก.61002005)
43. 18-19 ตุลาคม 61 วิทยากร สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย จัด"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Logbook เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของข้าราชการครูตามการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว 21 ว 22/2560)"  ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค 1204/79 ถ.ปากนคร ต.คลัง นครศรีธรรมราช (วก.61003005)
44. 21-22 ตุลาคม 61 วิทยากร สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย จัด"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Logbook เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของข้าราชการครูตามการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว 21 ว 22/2560)" ณ โรงแรมเดอะลีการ์เด้นส์ พลาซ่า โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (วก.61004005)

16. 01. 31
posted by: krusuea
Hits: 1710

ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนวัดขุนจันทร์
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนผู้ใหญ่วัดสิงห์
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ประสบการณ์ทำงานด้านการสอน
ครู สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
ครู สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี (ABAT)
ครู หมวดวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา โรงเรียนสุธีวิทยา
ครู สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง
ครู หมวดการงานและเทคโนโลยี 2 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

ประวัติการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
1. ผู้ให้การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลพบุรี เลขที่ มฝร-1-7-24-0421-53
2. ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี สาขาอาชีพ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 เลขที่ 4184
3. ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เลขที่ 0213
4. ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ในสาขาอาชีพไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เลขที่ อย114610681

16. 02. 13
posted by: krusuea
Hits: 844

มีเพียงสิ่งเดียวในชีวิตที่จะสามารถพิชิตได้โดย
ไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายคือความล้มเหลว
The only thing in life achieved without effort is failure.

คติในการทำงาน
เพราะแสวงหามิใช่รอคอย
เพราะเชียวชาญมิใช่เพราะโอกาส
เพราะสามารถมิใช่โชคช่วย
ดังนั้นแล้ว ฟ้าลิขิตหรือจะมาสู้มานะตน


การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น