ประวัติการพัฒนาตนเอง

16. 02. 13
posted by: krusuea
Hits: 4311

ประวัติการสัมมนา / ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน

ที่

วันเดือนปี

เรื่องการอบรม / สัมมนา /

ศึกษาดูงาน

หน่วยงาน

หลักฐาน

อ้างอิง

1

21 พ.ย. 2547

หลักสูตรผู้นำนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ใบประกาศ

2

26-28 ธ.ค. 49

การทำงานเป็นทีมเพื่อเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ภาพถ่าย

3

20 ธ.ค. 2550

สถาปัตยกรรม Core 2 Duo

อินเทล (ประเทศไทย)

ภาพถ่าย

4

18 ม.ค. 2551

ประสิทธิภาพที่เร็วกว่าบนสาย LINK

. อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ภาพถ่าย

5

20 ก.พ. 2551

การเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน (กล้องวงจรปิด)

SGD Inter Trading CO.,LTD.

ภาพถ่าย

6

13 มิ.ย. 2551

Advantech Solution Day (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)

Advantech

ภาพถ่าย

7

9-10 ก.ค. 2551

การแก้ปัญหาและการป้องกัน virus

ActiveMedia

ภาพถ่าย

8

30   ส.ค.   2552

การอบรมสัมมนา การบรรยายธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ภาพถ่าย

9

18 ก.ย. 52

โครงการศึกษาดูงาน โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

เอกสารพร้อมภาพถ่าย

10

12   ธ.ค. 2552

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ภาพถ่าย

11

8   ก.พ. 2553

การอบรมสัมมนา จรรยาบรรณวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ใบประกาศ

12

28 ก.พ. – 6 มี.ค.2553

กิจกรรมการเข้าวัดพัฒนาจิต 6 คืน 7 วัน (วัดพรหมบุรี)

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

ใบประกาศ

13

20-21 เม.ย. 53

การอบรมการพัฒนาเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ภาพถ่าย

14

26-30 เม.ย. 53

การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2553

มณฑลทหารบกที่ 13 จ.ลพบุรี

ใบประกาศ

15

29 เม.ย. 2553

หลักสูตรฐานสมรรถนะ

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

ใบประกาศ

16

6 พ.ค. 2553

ศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ภาพถ่าย

17

10   พ.ค. 2553

ปฐมนิเทศบุคลากร

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

ใบประกาศ

18

12 พ.ค. 2553

การอบรมวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

ใบประกาศ

19

1 ส.ค. 2553

รายงานการอบรมประกันคุณภาพ

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

ใบประกาศ

20

24-26 ส.ค.2553

โครงการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี

มฝร.-1-7-24-0421-53

ที่

วันเดือนปี

เรื่องการอบรม / สัมมนา /

ศึกษาดูงาน

หน่วยงาน

หลักฐาน

อ้างอิง

21

19 ก.ย. 2553

การพัฒนาบุคลิกภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ภาพถ่าย

22

2-3 ต.ค. 2553

การฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี

ภาพถ่าย

23

10 ต.ค. 2553

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี

4184

24

20 ก.ค. 2554

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกสู่กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย

คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี

เอกสาร /ภาพถ่าย

25

18 ส.ค. 2554

การสร้าง Blog

โรงเรียนสุธีวิทยา

ภาพถ่าย

26

10-14 กันยายน 2555

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดองค์ความรู้การถอดประกอบและการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ Computer แบบพกพา หรือ Tablet

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

236/2555

27

11 – 15 มีนาคม 2556

ค่ายภาพยนตร์ “สอนน้องทำหนัง”

จังหวัดสระบุรี

เอกสาร

28

30-31 มี.ค. 56

การสร้างสื่อเรียนรู้ สู่แท็บเล็ต

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

เอกสาร

29

20-24 เม.ย. 56

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบแอนดรอย

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

เอกสาร

30

3-4 พ.ค. 56

สาระมุมมองพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

สหวิทยาเขตเบญจมิตร สระบุรี

165/2556

31

28-30 มิ.ย. 56

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

สหวิทยาเขตเบญจมิตร สระบุรี

ใบประกาศ

32

27-29 ก.ค. 56

โครงการนำร่องรูปแบบ EIS เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

โรงเรียนแก่งคอย

ใบประกาศ

33

28 ส.ค. –

1 ก.ย. 56

การสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม พร้อมจัดการเรียนรู้คุณธรรมแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเครือข่าย “บวร/บรม” ในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ใบประกาศ

34

1-2 พ.ค. 57

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดสระบุรี

ใบประกาศ

35

27-30 ก.ค. 57

โครงการยุวชนตำรวจ สพฐ รุ่นที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสาร

ใบประกาศ

36

29-31 ส.ค. 57

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการดำเนินการสภานักเรียน

ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จังหวัดสระบุรี

114/2557

37

14 มี.ค. 58

การจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

เอกสาร

ใบประกาศ

38

3-4 เม.ย. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการศึกษา

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ โปร่งก้อนเส้า อ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี

3121/2558

39

6-10 พ.ค. 58

การประยุกต์ใช้งาน Mikrotik Router

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดราชบุรี

เอกสาร

ใบประกาศ

40

27 มิ.ย. 58

อบรมบาทของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21

สหวิทยาเขตเบญจมิตร สระบุรี

เอกสาร

ใบประกาศ

41

22 ส.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

เอกสาร

ใบประกาศ

42

26 ก.ค. 60

อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และผ่านเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.67874 /2560

43

6-10 ธ.ค. 60

เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

0133

44

21-24 ธ.ค. 60

เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

024

45

22 ก.พ. 61

ศึกษาดูงานจัดการศึกษา เรื่องคุณธรรมนำความรู้

โรงเรียนสัตยาไส อำเภอลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี

เอกสาร

ใบประกาศ

46

26 ก.พ. 61 ถึง 1 มี.ค. 61

ช่างไฟฟ้าในอาคาร

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

132603

47

12 – 15 มี.ค. 61

เทคนิคการติดตั้ง ไมโครติก เร้าเตอร์

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

132869

48

19–22 มี.ค. 61

เทคนิคการติดตั้งโซล่าเซลล์ Rooftop ขั้น Advance

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

133594

49

23-26 เม.ย.61

ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กและการพานิชย์

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

133910

50

6-8 มิถุนายน 61

การออกแบบระบบควบคุมสมองกลฝังตัว (LabView + Mego)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา

122200

50

6-8 มิถุนายน 61

การออกแบบระบบควบคุมสมองกลฝังตัว (LabView + Mego)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา

122200

51

13 พฤษจิกายน 61

Link Advenced Copper Solition (LAC)

Interlink Communication Public Company Limited

LAC/ 01/00036

52

20 พฤศจิกายน 61

Link Advanced Fiber Optic Cabling (LAF)

Interlink Communication Public Company Limited

LAF/ 01/00007

53

3 มกราคม 62

Link Basic Network Cabling(LBC)

Interlink Communication Public Company Limited

190101009

54

24 มกราคม 62

Link Professional Design & Analysis Network Cabling (LPD)

Interlink Communication Public Company Limited

190104010

55

31 มกราคม 62

Link Total Network & Cabling Solution (LTS)

Interlink Communication Public Company Limited

56

6 – 10 ก.พ. 62

ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคารและระบบโซลาร์ฟาร์ม

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

72-001203/2562

57

25 ก.พ. – 1 มี.ค.62

การพัฒนาแอพบนแอนดรอยด์ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor 2

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

30-001287/2562

58

11-15 มี.ค. 62

การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี Internet of Things ในชีวิตประจำวัน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

30-001453/2562

59

10-12 ก.ค. 62

อบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระดับ 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

60

30 เม.ย. 62

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยอื่ขั้นพื้นฐาน

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

61

29 ต.ค. 62

INTERPRETATION REQUIREMENT:

I SO9001:2015, ISO14001:2015

ISO45001:2018

Training Course

NTP Consultant GROUP

62

30 ต.ค. 62

INTERPRETATION IA AND MRW:

ISO9001:2015, ISO14001:2015

ISO45001:2018

Training Course

NTP Consultant GROUP

63

31 ต.ค. 62

INTERPRETA TION RISK ASSESSMENT:

ISO9001:2015, ISO14001:2015

ISO45001:2018

Training Course

NTP Consultant GROUP

64

18-22 พ.ย. 62

เทคนิคการสอนงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

73-000150/2563

65

16-20 ธ.ค. 62

การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม ระดับ 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

72-000505/2563

66

8-10 ม.ค.63

การเป็นผู้ประเมินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

09-000049

/2563

67

4-5 ก.พ. 2563

การติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา

14-000364

/2563

68

9 มี.ค. 2563

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

บ.ไทยเซฟตี้ แอนด์ แทรนนิ่ง จำกัด

WH02842

69

27-30 เม.ย.63

การอบรม ฝึกอบรมออนไลน์ (Instrauctor for Online Training)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5 นครราชสีมา

276712

70

7 พ.ค. 2563

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศพก.สพฐ.ศธ.04005/ว454/208841/2563

71

25-27 พ.ค.63

อบรมการประกอบกอบธุรกิจกาแฟ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา

065677

72

13-15 ก.ค. 63

อบรมอนุกรรมการผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

73

5 ก.ย. 63

ผ่านการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

X2Y8IE-CE009015/2563

74

5 ก.ย. 63

Has Successfully Completed an English online training in “signs”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

HELFVG-CE004698/2563

75

7 ก.ย. 63

อบรมหลักสูตรจิตวิทยากับการช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติด

ภาควาจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารครม

38CQYG-CE001501

76

7 ก.ย. 63

อบรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ศตวรรษที่ 21 จากระบบ Learning Management System

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

77

9 ก.ย. 63

ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (DRONE) เพื่อการเกษตร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

73-001585/2563

78

22-24 ก.ย. 63

อบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างควบคมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ระดับ ๑ (PLC)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

มฝร-๑-๔-๑๖-00๓-0๑๑๔-๖๓

79

1-3 ธ.ค. 63

อบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในงานอุตสาหกรรม

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

80

29 ก.ย. 64

อบรมหลักสูตรกฎหมายเกี่ยวกับไฟฟ้าอาคารที่ จป.ควรรู้

มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

และชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานพระนคร

81

2 ต.ค. 64

อบรมหลักสูตรการตรวจระบบไฟฟ้าตามกฎหมายกำหนดที่ จป.ควรรู้

บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ร่วมกับ

ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานพระนคร


Magnet Stirrer
เครื่องกวนสาร
โซล่าเซลล์ ระบบอ๊อฟกริด (Off Grid)
Stand Alone
Laminar Air Flow
ตู้ปลอดเชื้อ
Tissue Culture
By Krusuea
รถเข็นฉีดพ่นยาและปุ๋ย ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
รถเข็นฉีดพ่นยาและปุ๋ย ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
สารกำจัดหญ้า แบบชีวภาพ
สารกำจัดหญ้า แบบชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
รถเข็นฉีดพ่นยาและปุ๋ย ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
รถเข็นฉีดพ่นยาและปุ๋ย ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
สารกำจัดหญ้า แบบชีวภาพ
สารกำจัดหญ้า แบบชีวภาพ
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น