นักเรียนสร้างเว็บ Blog 2/58

16. 03. 04
posted by: krusuea
Hits: 1408
ชื่อ-นามสกุล URL
นางสาวสุธิดา บุญนุต เลขที่1 https://buddhistlentday.wordpress.com/
นางสาวสุนิตา บุญนุต เลขที่2 https://chinesenewyearsite.wordpress.com/
นายณัฐวุฒิ โสรัปวาสี เลขที่3 https://betta375.wordpress.com/
นายต่อตระกูล บุญลือ เลขที่4 https://phuketcitysite.wordpress.com/
นายเทพพิทักษ์ ภู่พราม เลขที่5 https://kaichon94.wordpress.com/
นายราเชนทร์ เขียวงาม เลขที่6 https://saraburi2015.wordpress.com/
นางสาวบุษบา แสงดี เลขที่7 https://historykingramkhamhaeng.wordpress.com/
นางสาวศศิวิมล จางวางคง เลขที่8 https://historysukhothai.wordpress.com/
นางสาวอัมรัตน์ บุญรักษา เลขที่9 https://songkransite.wordpress.com/
นายเจตรินท์ ดีฤทธิ์ เลขที่10 https://herd2016.wordpress.com/
นายอำพล ร้อยมา เลขที่11 https://historyloykratongblog.wordpress.com/
นางสาวจินดามณี นาคศรี เลขที่12 https://historyloykratongblog.wordpress.com/
นางสาวรัตนาภรณ์ แจ้งสว่าง เลขที่13 https://historyrama1.wordpress.com/
นางสาวจิราภา บุญอินทร์ เลขที่14 https://thaikalamare.wordpress.com/
นางสาวธิดารัตน์ นิยม เลขที่15 https://malaysia492.wordpress.com/
นางสาวปรัศนีย์ ไม้แดง เลขที่16 https://historyayutthaya.wordpress.com/
นางสาววาสนา พันหอม เลขที่17 https://nakhonratchasimablog.wordpress.com/
นางสาวศิรินนา บำรุงกิจ เลขที่18 https://thailandsarmy.wordpress.com/
นางสาวอริยา ทูคำมี เลขที่19 https://krungruttanagosin.wordpress.com/
นางสาวกัญทิมา ลาภเกิน เลขที่20 https://kingrama5.wordpress.com/
นางสาวกัลยาณี คงดี เลขที่21 https://historyrama6.wordpress.com/
นางสาวศิริลักษณ์ อาจหาญ เลขที่22 vishnu297.wordpress.com
นางสาวภัทรานิษฐ์ ชุ่มเย็น เลขที่23 https://nakhonnayoksite.wordpress.com/
นางสาวัชราภรณ์ คำตัน เลขที่24 https://historyrama2.wordpress.com/
นางสาววิภาวรรณ วงษ์ยืน เลขที่25
นางสาวธนาภรณ์ เรือนก้อน เลขที่26
นางสาวสุกัญญา บุบผางาม เลขที่27
นางสาวประดับพร หลักคำ เลขที่28 https://halloween555.wordpress.com/
นายธนายุทธ โหยหวล เลขที่29 https://kingnaresuan.wordpress.com/
นางสาวเบญจมาศ สุขเกษม เลขที่30 https://historyrama9.wordpress.com/
นายยงยศ พุฒซ้อน เลขที่31 https://chiangmai344.wordpress.com/
นางสาวทัศนีย์ กวยเมียน เลขที่32
นางสาวณัฐณิชา กองสมบูรณ์ เลขที่33 https://edin339.wordpress.com/
นางสาวณัฐธิดา ปะติตัง เลขที่34 https://tradition321.wordpress.com/
นางสาวธิดารัตน์ บุญมา เลขที่35 https://britishfood94.wordpress.com/
นางสาวอริศรา ปลอดห่วง เลขที่37 https://thainewyear2016.wordpress.com/
นางสาวสิรินดา ลำพึงแสน เลขที่38 https://devotradition.wordpress.com/
นางสาวอาทิตยา สมประสงค์ เลขที่41 https://singapore323.wordpress.com/
นายอภิสิทธิ ขวัญสุข เลขที่42

การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น