ประวัติการพัฒนาตนเอง

16. 02. 13
posted by: krusuea
Hits: 1695

ที่

วันเดือนปี

เรื่องการอบรม / สัมมนา /

ศึกษาดูงาน

หน่วยงาน

1

21 พ.ย. 2547

หลักสูตรผู้นำนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

2

26-28 ธ.ค. 49

การทำงานเป็นทีมเพื่อเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

3

20  ธ.ค. 2550

สถาปัตยกรรม Core 2 Duo

อินเทล (ประเทศไทย)

4

18 ม.ค. 2551

ประสิทธิภาพที่เร็วกว่าบนสาย LINK

. อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

5

20 ก.พ. 2551

การเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน  (กล้องวงจรปิด)

SGD Inter Trading CO.,LTD.

6

13 มิ.ย. 2551

Advantech Solution Day (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)

Advantech

7

9-10 ก.ค. 2551

การแก้ปัญหาและการป้องกัน virus

ActiveMedia

8

30   ส.ค.  2552

การอบรมสัมมนา การบรรยายธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

9

18 ก.ย. 52

โครงการศึกษาดูงาน โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

10

12  ธ.ค.  2552

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

11

8  ก.พ. 2553

การอบรมสัมมนา จรรยาบรรณวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

12

28 ก.พ. – 6  มี.ค.2553

กิจกรรมการเข้าวัดพัฒนาจิต 6 คืน 7 วัน (วัดพรหมบุรี)

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

13

20-21 เม.ย. 53

การอบรมการพัฒนาเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

14

26-30 เม.ย. 53

การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2553 

มณฑลทหารบกที่ 13  จ.ลพบุรี

15

29  เม.ย. 2553

หลักสูตรฐานสมรรถนะ

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

16

6  พ.ค. 2553

ศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

17

10  พ.ค. 2553

ปฐมนิเทศบุคลากร

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

18

12 พ.ค. 2553

การอบรมวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

19

1 ส.ค. 2553

รายงานการอบรมประกันคุณภาพ

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

20

24-26 ส.ค.2553

โครงการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี

 

21

19 ก.ย. 2553

การพัฒนาบุคลิกภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

 

22

2-3 ต.ค. 2553

การฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี

 

23

10 ต.ค. 2553

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี

 

24

20 ก.ค. 2554

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกสู่กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย

คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี

 

25

18 ส.ค.  2554

การสร้าง Blog

โรงเรียนสุธีวิทยา

 

26

10-14 กันยายน 2555

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดองค์ความรู้การถอดประกอบและการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ Computer แบบพกพา หรือ Tablet

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

27

11 – 15 มีนาคม 2556

ค่ายภาพยนตร์ “สอนน้องทำหนัง”

จังหวัดสระบุรี

 

28

30-31 มี.ค. 56

การสร้างสื่อเรียนรู้ สู่แท็บเล็ต

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

 

29

20-24 เม.ย. 56

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบแอนดรอย

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

 

30

3-4 พ.ค. 56

สาระมุมมองพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

สหวิทยาเขตเบญจมิตร สระบุรี

 

31

28-30 มิ.ย. 56

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

สหวิทยาเขตเบญจมิตร สระบุรี

 

32

27-29 ก.ค. 56

โครงการนำร่องรูปแบบ EIS เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

โรงเรียนแก่งคอย

 

33

28 ส.ค. –

1 ก.ย. 56

การสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม พร้อมจัดการเรียนรู้คุณธรรมแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเครือข่าย “บวร/บรม” ในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

34

1-2 พ.ค. 57

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดสระบุรี

 

35

27-30 ก.ค. 57

โครงการยุวชนตำรวจ สพฐ รุ่นที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

36

29-31 ส.ค. 57

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการดำเนินการสภานักเรียน

ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จังหวัดสระบุรี

 

37

14 มี.ค. 58

การจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

 

38

3-4 เม.ย. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการศึกษา

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ โปร่งก้อนเส้า อ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี

 

39

6-10 พ.ค. 58

การประยุกต์ใช้งาน Mikrotik Router

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดราชบุรี

 

40

27 มิ.ย. 58

อบรมบาทของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21

สหวิทยาเขตเบญจมิตร สระบุรี

 

41

22 ส.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 

42

26 ก.ค. 60

อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และผ่านเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

43

6-10 ธ.ค. 60

เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

 

44

21-24 ธ.ค. 60

เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

45

22 ก.พ. 61

ศึกษาดูงานจัดการศึกษา เรื่องคุณธรรมนำความรู้

โรงเรียนสัตยาไส อำเภอลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี

 

46

26 ก.พ. 61 ถึง 1 มี.ค. 61

ช่างไฟฟ้าในอาคาร

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

47

12 – 15 มี.ค. 61

เทคนิคการติดตั้ง ไมโครติก เร้าเตอร์

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

48

19–22 มี.ค. 61

เทคนิคการติดตั้งโซล่าเซลล์ Rooftop ขั้น Advance

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

49

23-26 เม.ย.61

ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กและการพานิชย์

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

50

6-8 มิถุนายน 61

การออกแบบระบบควบคุมสมองกลฝังตัว (LabView + Mego)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา

 

51

13 พฤษจิกายน 61

Link Advenced Copper Solition (LAC)

Interlink Communication Public Company Limited

 

52

20 พฤศจิกายน 61

Link Advanced Fiber Optic Cabling (LAF)

Interlink Communication Public Company Limited

 

53

3 มกราคม 62

Link Basic Network Cabling(LBC)

Interlink Communication Public Company Limited

 

54

24 มกราคม 62

Link Professional Design & Analysis Network Cabling (LPD)

Interlink Communication Public Company Limited

 

55

31 มกราคม 62

Link Total Network & Cabling Solution (LTS)

Interlink Communication Public Company Limited

 

56

6 – 10 ก.พ. 62

ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคารและระบบโซลาร์ฟาร์ม

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

 

57

25 ก.พ. – 1 มี.ค.62

การพัฒนาแอพบนแอนดรอยด์ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor 2

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

 

58

11-15 มี.ค. 62

การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี Internet of Things ในชีวิตประจำวัน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

 

59

10-12 ก.ค. 62

อบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระดับ 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

 

60

30 เม.ย. 62

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยอื่ขั้นพื้นฐาน

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

61

29 ต.ค. 62

INTERPRETATION REQUIMENT  ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018

NTP Consultant GROUP

 

62

30 ต.ค. 62

INTERPRETATION IA AND MRW  ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018

NTP Consultant GROUP

 

62

31 ต.ค. 62

INTERPRETATION RISK ASSESSMENT ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018

NTP Consultant GROUP

 

62

18-22 พ.ย. 62

เทคนิคการสอนงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม

 

63

14 ธ.ค. 62

Internal Audit 14001 : 2015

สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์

 

64

16-20 ธ.ค. 62

การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม ระดับ 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

 


Magnet Stirrer
เครื่องกวนสาร
โซล่าเซลล์ ระบบอ๊อฟกริด (Off Grid)
Stand Alone
Laminar Air Flow
ตู้ปลอดเชื้อ
Tissue Culture
By Krusuea
รถเข็นฉีดพ่นยาและปุ๋ย ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
รถเข็นฉีดพ่นยาและปุ๋ย ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
สารกำจัดหญ้า แบบชีวภาพ
สารกำจัดหญ้า แบบชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
รถเข็นฉีดพ่นยาและปุ๋ย ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
รถเข็นฉีดพ่นยาและปุ๋ย ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
สารกำจัดหญ้า แบบชีวภาพ
สารกำจัดหญ้า แบบชีวภาพ
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น