ประวัติการพัฒนาตนเอง

16. 02. 13
posted by: krusuea
Hits: 1161

ประวัติการสัมมนา / ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน

ที่

วันเดือนปี

เรื่องการอบรม / สัมมนา /

ศึกษาดูงาน

หน่วยงาน

หลักฐาน

อ้างอิง

1

21 พ.ย. 2547

หลักสูตรผู้นำนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ใบประกาศ

2

26-28 ธ.ค. 49

การทำงานเป็นทีมเพื่อเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ภาพถ่าย

3

20  ธ.ค. 2550

สถาปัตยกรรม Core 2 Duo

อินเทล (ประเทศไทย)

ภาพถ่าย

4

18 ม.ค. 2551

ประสิทธิภาพที่เร็วกว่าบนสาย LINK

บ. อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ภาพถ่าย

5

20 ก.พ. 2551

การเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน  (กล้องวงจรปิด)

SGD Inter Trading CO.,LTD.

ภาพถ่าย

6

13 มิ.ย. 2551

Advantech Solution Day (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)

Advantech

ภาพถ่าย

7

9-10 ก.ค. 2551

การแก้ปัญหาและการป้องกัน virus

ActiveMedia

ภาพถ่าย

8

30   ส.ค.  2552

การอบรมสัมมนา การบรรยายธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ภาพถ่าย

9

18 ก.ย. 52

โครงการศึกษาดูงาน โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

เอกสารพร้อมภาพถ่าย

10

12  ธ.ค.  2552

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ภาพถ่าย

11

8  ก.พ. 2553

การอบรมสัมมนา จรรยาบรรณวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ใบประกาศ

12

28 ก.พ. – 6  มี.ค.2553

กิจกรรมการเข้าวัดพัฒนาจิต 6 คืน 7 วัน (วัดพรหมบุรี)

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

ใบประกาศ

13

20-21 เม.ย. 53

การอบรมการพัฒนาเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ภาพถ่าย

14

26-30 เม.ย. 53

การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2553 

มณฑลทหารบกที่ 13  จ.ลพบุรี

ใบประกาศ

15

29  เม.ย. 2553

หลักสูตรฐานสมรรถนะ

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

ใบประกาศ

16

6  พ.ค. 2553

ศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ภาพถ่าย

17

10  พ.ค. 2553

ปฐมนิเทศบุคลากร

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

ใบประกาศ

18

12 พ.ค. 2553

การอบรมวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

ใบประกาศ

19

1 ส.ค. 2553

รายงานการอบรมประกันคุณภาพ

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

ใบประกาศ

20

24-26 ส.ค.2553

โครงการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี

มฝร.-1-7-24-0421-53

21

19 ก.ย. 2553

การพัฒนาบุคลิกภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ภาพถ่าย

22

2-3 ต.ค. 2553

การฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี

ภาพถ่าย

23

10 ต.ค. 2553

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี

4184

24

20 ก.ค. 2554

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกสู่กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย

คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี

เอกสาร /ภาพถ่าย

25

18 ส.ค.  2554

การสร้าง Blog

โรงเรียนสุธีวิทยา

ภาพถ่าย

26

10-14 กันยายน 2555

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดองค์ความรู้การถอดประกอบและการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ Computer แบบพกพา หรือ Tablet

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

236/2555

27

11 – 15 มีนาคม 2556

ค่ายภาพยนตร์ “สอนน้องทำหนัง”

จังหวัดสระบุรี

เอกสาร

28

30-31 มี.ค. 56

การสร้างสื่อเรียนรู้ สู่แท็บเล็ต

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

เอกสาร

29

20-24 เม.ย. 56

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบแอนดรอย

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

เอกสาร

30

3-4 พ.ค. 56

สาระมุมมองพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

สหวิทยาเขตเบญจมิตร สระบุรี

165/2556

31

28-30 มิ.ย. 56

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

สหวิทยาเขตเบญจมิตร สระบุรี

ใบประกาศ

32

27-29 ก.ค. 56

โครงการนำร่องรูปแบบ EIS เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

โรงเรียนแก่งคอย

ใบประกาศ

33

28 ส.ค. –

1 ก.ย. 56

การสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม พร้อมจัดการเรียนรู้คุณธรรมแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเครือข่าย “บวร/บรม” ในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ใบประกาศ

34

1-2 พ.ค. 57

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดสระบุรี

ใบประกาศ

35

27-30 ก.ค. 57

โครงการยุวชนตำรวจ สพฐ รุ่นที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสาร

ใบประกาศ

36

29-31 ส.ค. 57

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการดำเนินการสภานักเรียน

ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จังหวัดสระบุรี

114/2557

37

14 มี.ค. 58

การจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

เอกสาร

ใบประกาศ

38

3-4 เม.ย. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการศึกษา

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ โปร่งก้อนเส้า อ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี

3121/2558

39

6-10 พ.ค. 58

การประยุกต์ใช้งาน Mikrotik Router

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดราชบุรี

เอกสาร

ใบประกาศ

40

27 มิ.ย. 58

อบรมบาทของครูในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21

สหวิทยาเขตเบญจมิตร สระบุรี

เอกสาร

ใบประกาศ

41

22 ส.ค. 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

เอกสาร

ใบประกาศ

42

26 ก.ค. 60

อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และผ่านเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.67874 /2560

43

6-10 ธ.ค. 60

เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

0133

44

21-24 ธ.ค. 60

เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

024

45

22 ก.พ. 61

ศึกษาดูงานจัดการศึกษา เรื่องคุณธรรมนำความรู้

โรงเรียนสัตยาไส อำเภอลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี

เอกสาร

ใบประกาศ

46

26 ก.พ. 61 ถึง 1 มี.ค. 61

ช่างไฟฟ้าในอาคาร

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

132603

47

12 – 15 มี.ค. 61

เทคนิคการติดตั้ง ไมโครติก เร้าเตอร์

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

132869

48

19–22 มี.ค. 61

เทคนิคการติดตั้งโซล่าเซลล์ Rooftop ขั้น Advance

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

133594

49

23-26 เม.ย.61

ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กและการพานิชย์

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

133910

50

6-8 มิถุนายน 61

การออกแบบระบบควบคุมสมองกลฝังตัว (LabView + Mego)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา

122200

50

6-8 มิถุนายน 61

การออกแบบระบบควบคุมสมองกลฝังตัว (LabView + Mego)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา

122200

51

13 พฤษจิกายน 61

Link Advenced Copper Solition (LAC) 01

Interlink Communication Public Company Limited

LAC/ 01/00036

52

20 พฤศจิกายน 61

Link Advanced Fiber Optic Cabling (LAF)

Interlink Communication Public Company Limited

LAF/ 01/00007

53

3 มกราคม 62

Link Basic Network Cabling(LBC)

Interlink Communication Public Company Limited

190101009

54

24 มกราคม 62

Link Professional Design & Analysis Network Cabling (LPD)

Interlink Communication Public Company Limited

190104010

55

31 มกราคม 62

Link Total Network & Cabling Solution (LTS)

Interlink Communication Public Company Limited

56

6 – 10 ก.พ. 62

ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคารและระบบโซลาร์ฟาร์ม

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

72-001203/2562

57

25 ก.พ. – 1 มี.ค.62

การพัฒนาแอพบนแอนดรอยด์ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor 2

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

30-001287/2562

58

11-15 มี.ค. 62

การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี Internet of Things ในชีวิตประจำวัน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

30-001453/2562

59

10-12 ก.ค. 62

อบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระดับ 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี


การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น