ประวัติการเป็นวิทยากรอบรม

16. 02. 13
posted by: krusuea
Hits: 1976

ที่ ระหว่างวัน เดือน ปี     รายการ / เรื่องหัวข้อ     สถานที่
1.    11 พ.ย. 53 วิทยากรสาธิต การอบรมมารยาทไทย โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี ใบประกาศ
2.    26 ม.ค. 55 วิทยากรฝึกอบรมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ศธ 0653.04/072
3.    20-22 ก.พ. 55 วิทยากรฝึกอบรมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง ใบประกาศ เลขที่ 48
4.   13 ก.ค. 56 วิทยากรการอบรม “กิจกรรมตัดต่อหนังสั้น” โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ใบประกาศ เลขที่ 17/56
5.   13 มิ.ย. 57 วิทยากรการอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ศุนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 62 จังหวัดสระบุรี พม 0318.62/304
6.   13 มิ.ย. 57 วิทยากรในการอบรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ปีการศึกษา 2557 สพม เขต 4 535/2557
7.   5 ก.ค. 57 วิทยากรการอบรม “โครงการเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อและการใช้งาน Tablet เบื้องต้น โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ใบประกาศ
8.   15 ธ.ค. 57 วิทยากรการอบรมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ โรงเรียนหนองจอกใหญ่ ศธ 04156.126/226
9.   22 ธ.ค. 57 วิทยากรการอบรมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ โรงเรียนหนองจอกใหญ่ ศธ 04156.126/236
10. 29 ธ.ค. 57 วิทยากรการอบรมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ โรงเรียนหนองจอกใหญ่ ศธ 04156.126/236
11. 5 ม.ค. 58 วิทยากรการอบรมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ โรงเรียนหนองจอกใหญ่ ศธ 04156.126/236
12. 19 ม.ค. 58 วิทยากรการอบรมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ โรงเรียนหนองจอกใหญ่ ศธ 04156.126/236
13. 16 มี.ค. 58 -19 มี.ค. 58 วิทยากรการอบรม “โครงการยุวชนตำรวจ สพฐ ในประเด็น การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานยุวชนตำรวจ สพฐ” ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพฐ ศธ 04277/ว53
14. 30 มิ.ย. 58 วิทยากรในการอบรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ปีการศึกษา 2558 สพม เขต 4 112/2558
15. 14 มิ.ย. 58 – 15 ส.ค. 58 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาซ่อมประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ศธ 0653/14/640
16. 12 พ.ย. 58 "โครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ" พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี สบ 0019/1699
17. 11 มี.ค. 59 การปรับปรุงและการพัฒนาการใช้เว็บไซต์ภายในองค์กร สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี สกจ.สบ 0208/0074
18. 27 มิ.ย. 59 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการซื้อสินค้าออนไลน์ เทศบาลตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
19. 28 ส.ค. 59 "โครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ" มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
20. 22 ธ.ค. 59 – 23 ธ.ค. 59 วิทยากรการฝึกอบรมโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2560 พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี สบ 0019/18782
21. 4 ม.ค. 2561 วิทยากรการฝึกอบรมโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2561 พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก นย 0019/169
22. 9 ม.ค. 2561 "โครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ" พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี สบ 0019/97
23. 10 ม.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบติการการทำสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี สบ 0019/98
24. 11 ม.ค. 61 "โครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ" พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก นย 0019/2
25. 22 ม.ค. 61ถึง 24 ม.ค. 61 วิทยากรการฝึกอบรมโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2561 พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี สบ 0019/325
26. 26 มิ.ย. 61 วิทยากร เทคโนโลยีการเกษตร และการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการเกษตร ณ อบต. บึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พช 0409/390
27. 27 มิ.ย. 61 วิทยากร การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (พืช,สัตว์,ประมง) ณ ชุมชนตำบลบัวลอย 2 อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สบ 0390/ว.1752
28. 27 มิ.ย. 61 วิทยากร การทำปุ๋ยชีวภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร ณ ชุมชนตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี สบ 0709/490
29. 5 ก.ค. 61 วิทยากร การทำปุ๋ยชีวภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร ณ ชุมชนตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี สบ 0709/490
30. 11  ก.ค. 61 วิทยากร เทคโนโลยีการเกษตร และการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการเกษตร ณ อบต.ภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พช 0409/390
31. 14-15  ก.ค. 61 วิทยากรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร “เรียนรู้สู่ปัญญาประดิษฐ์” (รหัส 614182001) รุ่นที่ 1 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สคท. 11/2561
32. 21-22  ก.ค. 61 วิทยากรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร “การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Active Learning รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)” (รหัส 612991066) รุ่นที่ 001 ณ โรงแรมเซาท์เทร์น ลันตารีสอร์ท  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดหระบี่ (วก.610006)
33. 28-29  ก.ค. 61 วิทยากรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร “การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Active Learning รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)” (รหัส 612991066) รุ่นที่ 002 ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม(วก.610006)
34. 28-30   ก.ค. 61 วิทยากร หลักสูตร “เรียนรู้สู่ปัญญาประดิษฐ์” (รหัส 614182001) รุ่นที่ 2 ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
35. 4-5   ส.ค. 61 วิทยากรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร “การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Active Learning รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)” (รหัส 612991066) รุ่นที่ 003 ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (วก.610006)
36. 11-12  ส.ค. 61 วิทยากรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร “การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Active Learning รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)” (รหัส 612991066) รุ่นที่ 009 ณ โรงแรงลีการ์เด้นส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (วก.610006)
37. 25-26  ส.ค. 61 วิทยากรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร “การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Active Learning รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)” (รหัส 612991066) รุ่นที่ 007 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค ถ.ปากนคร ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช (วก.610006)
38. 1-2 ก.ย. 61 วิทยากรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร “การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Active Learning รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)” (รหัส 612991066) รุ่นที่ 006 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (วก.610006)
39. 8-9 ก.ย. 61 วิทยากรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร “การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Active Learning รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)” (รหัส 612991066) รุ่นที่ 005 ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (วก.610006)
40. 22-23 ก.ย. 61 วิทยากรหลักสูตรการใช้โปรแกรม Logbook Teacher เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ของข้าราชการครูตามการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว.๒๑/๒๕๖๐) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
41. 24 ก.ย. 61 วิทยากร พลังงานทดแทนเพื่อ เสริมสร้างให้ผู้เรียนได้มีหลักการและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อีกทั้งให้ผู้เรียนมีการพัฒนาอย่างเต็ม ศักยภาพ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (ศธ 04233.09/1262)
42. 15-16 ตุลาคม 61 วิทยากร สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย จัด"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Logbook เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของข้าราชการครูตามการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว 21 ว 22/2560)"  ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์โฮเต็ล หาดใหญ่ จ.สงขลา (วก.61002005)
43. 18-19 ตุลาคม 61 วิทยากร สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย จัด"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Logbook เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของข้าราชการครูตามการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว 21 ว 22/2560)"  ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค 1204/79 ถ.ปากนคร ต.คลัง นครศรีธรรมราช (วก.61003005)
44. 21-22 ตุลาคม 61 วิทยากร สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย จัด"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Logbook เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของข้าราชการครูตามการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว 21 ว 22/2560)" ณ โรงแรมเดอะลีการ์เด้นส์ พลาซ่า โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (วก.61004005)
45. 26-28 พฤษจิกายน 61 วิทยากรการฝึกอบรมโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2562 พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี (สบ 0019/19352)
46. 1-2 ธันวาคม 61 วิทยากร สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย จัด"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Logbook เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของข้าราชการครูตามการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ว 21 ว 22/2560)" ณ โรงแรมเดอะลีการ์เด้นส์ พลาซ่า โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (วก.61005005)
47.
 10 ม.ค. 2562 วิทยากรการฝึกอบรมโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2562 พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก (นย 0019/836)
48. 16 ม.ค. 2562 "โครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ" พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี (สบ 0019/15)
49. 27-28 มีนาคม 2562 ได้รับมอบหมายจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5 จังหวัดนตรราชสีมา บรรยายให้ความรู้เรื่องการสร้างเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ของ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านหนองกก ตำบลบัยน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
50. 
9-10 เมษายน 2562 ได้รับมอบหมายจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5 จังหวัดนตรราชสีมา บรรยายให้ความรู้เรื่องการสร้างเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกลุ่มแปรรูปพืชสมุนไพร บ้านหนองบัว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
51. 17-21 มิถุนายน 2562 ได้รับมอบหมายจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5 จังหวัดนตรราชสีมา บรรยายให้ความรู้เรื่องการสร้างเว็บไซต์ขายของออนไลน์ด้วย Word Press เป็นความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5 นครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
52. 6 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำยลหนองหมู มอบหมายให้ บรรยาย เทคโนโลยี 4.0 กับสตรียุคใหม่ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรม ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา สระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
53. 14 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลเจริญธรรม มอบหมายให้ บรรยาย การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรม ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา สระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
54. 25-27 กันยายน 2562 วิทยากรโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต สาขาช่างโซล่าเซลล์ระดับ 1 ณ สถาบันพัฒนาฝืมือแรงงาน ภาค 1 สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (รง 0412/4038)
55. 30 พฤศนิกายน 2562 การสร้าง Infographic ณ ห้องประชุม Clazy The seasons Mall  899 ถนน พหลโยธิน Phaya Thai เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
56. 13-17 มกราคม 2563 การสร้างเว็บไซต์ขายของออนไลน์ด้วย Wordpress  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
57. 27-29 มกราคม 2563 ช่างล้างแอร์  ณ หอประชุมศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แรงงานจังหวัดนครปฐม
58. 13-17 กุมภาพันธ์ 2563  ช่างเดินสายไฟภายในอาคารและช่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า (ช่างชุมชน)  ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่1 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
59. 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 โซล่าเพื่อการเกษตร ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Tha Luang Tha Ruea District Phra Nakhon Si Ayutthaya
60. 18-20 พฤษภาคม 2563 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
61. 8-12 มิถุนายน 2563 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมล่อนหมู่ใหญ่ร่วมใจพัฒนา หมู่ 4 ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
62. 15-19 มิถุนายน 2563 ไฟฟ้าภายในอาคาร ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
63. 24-26 มิถุนายน 2563 เทคนิคการสอนงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
64. 1-3 กรกฏาคม 2563 การตลาดออนไลน์ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
65. 20-24 กรกฏาคม 2563 เทคนิคการติดตั้งโซล่าเซลล์ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
66. 29-31 กรกฏาคม 2563 การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในครัวเรือน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
67. 3-7 สิงหาคม 2563 เทคนิคการติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
68. 13-15 สิงหาคม 2563 การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในครัวเรือน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
69. 17-21 สิงหาคม 2563 การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
70. 24-26 สิงหาคม 2563 ไฟฟ้าภายในอาคาร ณ ห้องประชุม Learning Center บมจ อาซีฟา อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
71. 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 การติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
72. 2 กันยายน 2563 การติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง อ.ศาลายา จ.นครปฐม 


Magnet Stirrer
เครื่องกวนสาร
โซล่าเซลล์ ระบบอ๊อฟกริด (Off Grid)
Stand Alone
Laminar Air Flow
ตู้ปลอดเชื้อ
Tissue Culture
By Krusuea
รถเข็นฉีดพ่นยาและปุ๋ย ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
รถเข็นฉีดพ่นยาและปุ๋ย ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
สารกำจัดหญ้า แบบชีวภาพ
สารกำจัดหญ้า แบบชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
รถเข็นฉีดพ่นยาและปุ๋ย ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
รถเข็นฉีดพ่นยาและปุ๋ย ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
น้ำหมักสมุนไพร จุรินทรีย์ชีวภาพ
สารกำจัดหญ้า แบบชีวภาพ
สารกำจัดหญ้า แบบชีวภาพ
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
สิ่งที่รร.ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน [ซับไทย]
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ผมไม่มีแขนขา..แล้วยังไงล่ะ? (นิค วูจิชิค) - พากย์ไทย
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
ยุวชนตำรวจรุ่นที่4
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การอบรมยุวชนตำรวจ สพฐ. รุ่นที่3
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การประกอบเครื่อง
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
แนะนำบทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-2 คิดให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญ-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-3 สิ่งผิดๆที่ทำตามกันมาในห้องเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-4 Students' misconception-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-5 การหาความเข้าใจผิดของนักเรียน-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น
1-6 วัฏจักรการเรียนรู้-บทเรียน STEM เบื้องต้น